Nowa publikacja

Z radością prezentujemy pierwszą monografię opublikowaną przez stowarzyszenie Centrum Badań Sfery Publicznej.

Książka pt. Polonia amerykańska. Współczesność determinowana politycznością. Zbiór studiów, autorstwa Pawła Malendowicza to portret Polonii w momencie jej przechodzenia ze zorganizowanej i przywiązanej do polskich korzeni do rozproszonej i coraz bardziej zasymilowanej z kulturą, w której żyje, kładąc szczególny nacisk na polityczny wymiar jej aktywności. Zarówno z perspektywy badawczej, jak i czysto „ludzkiej” to ciekawa lektura, którą trafia w ręce ciekawych czytelników. Trzeba bowiem przyznać, że trudno dziś znaleźć miejsce na ziemi, gdzie nie dotarliby Polacy. Nasza obecność w różnych częściach świata wynika nie tylko z ciekawości poznawczej, bo motywacja turystyczna to raczej dorobek XXI wieku, częściej zaś decyzje o wyjeździe za granicę mają podłoże ekonomiczne czy jak w XX wieku – polityczne. Jedną z najstarszych destynacji Polaków były Stany Zjednoczone, dlatego dziś możemy mówić o Polonii w tym kraju. Polonii rozumianej jako polska diaspora, obejmującej wszystkich Polaków, osoby polskiego pochodzenia i wywodzące swoje korzenie z Polski, a żyjących poza granicami Polski. Mimo wspólnego pochodzenia, rodacy w kraju i za granicą wiedzą o sobie niewiele. Wiedza Polaków o Polonii amerykańskiej pochodzi głównie z mediów masowych, czy produkcji filmowych, przez co jedynie utrwala się pewien stereotyp, a nie dostarcza rzetelnego przekazu. Niniejsza książka odpowiada na tę potrzebę. Autor przedstawia bowiem Polonię amerykańską nie tylko z perspektywy grupy społecznej jako takiej, ale i jej miejsca w rzeczywistości instytucjonalnie i kulturowo odmiennej od tej, z której się wywodzi.

Publikacja to kolejny akt działania stowarzyszenia, będący wyrazem zainteresowania samego autora Polonią amerykańską i jego długoletniej pracy badawczej nad tą grupą, jednocześnie zaś wpisujący się w obszar działalności analityczno-rozwojowej i popularyzacji wiedzy członków CBSP.

Projekt edukacyjny: Tolerancja – Lubię to!

Projekt miał na celu przygotowanie przez młodzież (pod kierunkiem koordynatorów projektu) kampanii społecznej popularyzującej postawę tolerancji wśród ich rówieśników.

Działanie to poprzedziły warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz kształtowania postaw tolerancyjnych, dla uczniów szkół średnich i studentów (w tym studentów zagranicznych np. uczestniczących w programie Erasmus) na terenie Bydgoszczy. W ich efekcie, przygotowana została kampania społeczna wychodząca naprzeciw uprzedzeniom i przejawom dyskryminacji. Filmowy zapis kampanii został udostępniony na kanale YouTube oraz stronie internetowej Facebooka – stworzonej na potrzeby projektu i jemu też w całości dedykowanej.

Taka formuła, oprócz wymiaru edukacyjnego, pozwoliła na spotkanie przedstawicieli odmiennych kultur (udział studentów zagranicznych), tworząc przestrzeń do poznania różnych punktów widzenia, wartości i odczuć, stając się również punktem wyjścia do wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie szerzenia postaw tolerancyjnych.

Projekt „Tolerancja – lubię to!” – został nagrodzony w IV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Projekt edukacyjny: Od kultury do tolerancji

Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt pt. Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej, nagrodzony w konkursie grantowym “Struktury kultury” – trzyletnim programie wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, a który jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Projekt miał na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów liceów oraz towarzyszących im badań ankietowych wykazujących, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie postawy tolerancji wśród młodzieży.

Podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi założeniami komunikacji międzykulturowej, pracując w grupach tworzyli kampanie społeczne nt. tolerancji między kulturami, a następnie wzięli udział w krótkiej debacie. Po tej części zostały przeprowadzone badania ankietowe. Badaniom zostali poddani zarówno uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i uczniowie nie włączeni do udziału w nich. Celem badania ankietowego było rozpoznanie, jak w wyniku prowadzonych działań edukacyjnych zmienia się komponent poznawczy, afektywno-emocjonalny i behawioralny postawy wobec „Innego”. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym i wykorzystane do budowy optymalnego scenariusza szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej dostępnego w kształcie darmowego skryptu w Internecie.

Konferencja naukowa: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. stowarzyszenie współorganizowało konferencję naukową na temat: „Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej”. Konferencja stanowiła forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki ich rozwoju w obrębie wyzwań innowacyjności publicznej. Przeprowadzona dyskusja ukierunkowana została na kwestie spójności politycznego programowania w tym względzie, zarówno w wymiarze władztwa, ale i równie istotnego, oddolnego oddziaływania podmiotów społecznych.