Projekt edukacyjny: Tolerancja – Lubię to!

Projekt miał na celu przygotowanie przez młodzież (pod kierunkiem koordynatorów projektu) kampanii społecznej popularyzującej postawę tolerancji wśród ich rówieśników.

Działanie to poprzedziły warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz kształtowania postaw tolerancyjnych, dla uczniów szkół średnich i studentów (w tym studentów zagranicznych np. uczestniczących w programie Erasmus) na terenie Bydgoszczy. W ich efekcie, przygotowana została kampania społeczna wychodząca naprzeciw uprzedzeniom i przejawom dyskryminacji. Filmowy zapis kampanii został udostępniony na kanale YouTube oraz stronie internetowej Facebooka – stworzonej na potrzeby projektu i jemu też w całości dedykowanej.

Taka formuła, oprócz wymiaru edukacyjnego, pozwoliła na spotkanie przedstawicieli odmiennych kultur (udział studentów zagranicznych), tworząc przestrzeń do poznania różnych punktów widzenia, wartości i odczuć, stając się również punktem wyjścia do wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie szerzenia postaw tolerancyjnych.

Projekt „Tolerancja – lubię to!” – został nagrodzony w IV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.

Projekt edukacyjny: Od kultury do tolerancji

Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt pt. Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej, nagrodzony w konkursie grantowym “Struktury kultury” – trzyletnim programie wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, a który jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Projekt miał na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów liceów oraz towarzyszących im badań ankietowych wykazujących, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie postawy tolerancji wśród młodzieży.

Podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi założeniami komunikacji międzykulturowej, pracując w grupach tworzyli kampanie społeczne nt. tolerancji między kulturami, a następnie wzięli udział w krótkiej debacie. Po tej części zostały przeprowadzone badania ankietowe. Badaniom zostali poddani zarówno uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i uczniowie nie włączeni do udziału w nich. Celem badania ankietowego było rozpoznanie, jak w wyniku prowadzonych działań edukacyjnych zmienia się komponent poznawczy, afektywno-emocjonalny i behawioralny postawy wobec „Innego”. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym i wykorzystane do budowy optymalnego scenariusza szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej dostępnego w kształcie darmowego skryptu w Internecie.