Projekt edukacyjny: Tolerancja – Lubię to!

Projekt miał na celu przygotowanie przez młodzież (pod kierunkiem koordynatorów projektu) kampanii społecznej popularyzującej postawę tolerancji wśród ich rówieśników.

Działanie to poprzedziły warsztaty z zakresu komunikacji międzykulturowej oraz kształtowania postaw tolerancyjnych, dla uczniów szkół średnich i studentów (w tym studentów zagranicznych np. uczestniczących w programie Erasmus) na terenie Bydgoszczy. W ich efekcie, przygotowana została kampania społeczna wychodząca naprzeciw uprzedzeniom i przejawom dyskryminacji. Filmowy zapis kampanii został udostępniony na kanale YouTube oraz stronie internetowej Facebooka – stworzonej na potrzeby projektu i jemu też w całości dedykowanej.

Taka formuła, oprócz wymiaru edukacyjnego, pozwoliła na spotkanie przedstawicieli odmiennych kultur (udział studentów zagranicznych), tworząc przestrzeń do poznania różnych punktów widzenia, wartości i odczuć, stając się również punktem wyjścia do wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie szerzenia postaw tolerancyjnych.

Projekt „Tolerancja – lubię to!” – został nagrodzony w IV Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka „Nie wolno zostawić świata, jakim jest”.